Vis­ites guiades a La Fageda

La Fageda ha obert les reserves per a vis­ites guiades a les seves instal•lacions. Tot el 2016 a la vista, amb els dies disponibles de color verd i tota la infor­ma­ció necessària per venir fins aquí i exper­i­men­tar una vivèn­cia singular.

vaques

Mas Mol­era, molt ben val­o­rada pels clients de Book​ing​.com

Mas Mol­era, molt ben val­o­rada pels clients de Book​ing​.com!
Notí­cia l’Olot Tele­visió, gener 2016


Els clients de book​ing​.com val­oren de forma “excep­cional” sis establi­ments turís­tics gar­rotx­ins
Redac­ció — Olot — Pub­li­cat a les 12:35h
Última actu­al­ització 15 gen 2016

Cinc establi­ments turís­tics gar­rotx­ins han estat val­o­rats de forma excep­cional pels clients de la web book​ing​.com, durant l’any 2015. Can Serola, a Sales de Llierca, i el Mas Mol­era, de Sant Joan les Fonts, són els mil­lors pun­tu­ats, amb una nota de 9,6. També té aque­sta pun­tuació el Mas Ombravella, de Mieres. Els altres tres establi­ments gar­rotx­ins pun­tu­ats excep­cional­ment són el Mas la Fer­re­ria de la Vall de Bianya, Can Pei a Oix i Can Fruitós, a Besalú. En aquest cas, la nota que han acon­se­guit és de 9,5 punts, també ator­gada pels seus clients, i obte­nen una qual­i­fi­cació d’establiment excepcional.

En ruta: per als amants de la natura

En ruta, empresa col·laboradora amb les cases de tur­isme rural,

ofer­eix descomptes als nos­tres clients.

El preu pro­mo­cional que ofer­eixen als nos­tres clients és d’un 10% de descompte sobre el preu ofi­cial de la seva web (excepte en els pro­ductes en promoció).

La reserva s’ha de fer màxim 24 hores abans de la sor­tida tru­cant al 656 634 440 o amb un cor­reu elec­trònic al Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la. , indi­cant el nom de l’allotjaments (us con­fir­maran disponibilitat).

A con­tin­uació us passem infor­ma­ció que ens han fet arribar sobre les seves tar­ifes ofi­cials (falta aplicar-​hi el 10% de descompte per als nos­tres clients):

VIS­ITES GUIADES (sor­tides amb una durada de 2 a 4 hores):

13 persones:

45,00

per sor­tida

— — — — — — — –

410 persones:

13,00

per per­sona

OPCIONAL:

Esmorzar «Km 0″ de pro­ducte local: +4,00€ per persona

Dinar «pic­nic»: +10,00€ per persona

Trans­port des de l’allotjament: +5,00€ per vehi­cle els primers 20 quilòme­tres, i 0,25€ per quilòme­tre addicional

6,50€ (50% de descompte) als menors de 10 anys; gratuït però no reco­man­able als menors de 5 anys.

–Tar­ifa espe­cial per grups majors de 10 per­sones: consulteu-​nos!

–Els clients d’allotjaments de TUR­ISME RURAL DE LA GAR­ROTXA gaudi­ran d’un 10% de descompte.

1

SENDERISME (sor­tides amb una durada de 3 a 7 hores):

13 persones:

55,00

per sor­tida

410 persones:

18,00

per per­sona

OPCIONAL:

Esmorzar «Km 0″ de pro­ducte local: +4,00€ per persona

Dinar «pic­nic»: +10,00€ per persona

Trans­port des de l’allotjament: +5,00€ per vehi­cle els primers 20 quilòme­tres, i 0,25€ per quilòme­tre addicional

9,00€ (50% de descompte) als menors de 10 anys; gratuït però no reco­man­able als menors de 5 anys.

–Tar­ifa espe­cial per grups majors de 10 per­sones: consulteu-​nos!

–Els clients d’allotjaments de TUR­ISME RURAL DE LA GAR­ROTXA gaudi­ran d’un 10% de descompte.

Adjun­tem els enl­laços als doc­u­ments de “brief­ing” http://​ves​.cat/​m​b​p​Ri al “catà­leg de prin­ci­pals sor­tides” http://​ves​.cat/​m​b​p​S . Als preus d’aquests doc­u­ments i heu de fer el 10% de descompte (excepte quan les sor­tides ja són amb preu pro­mo­cional: cal­en­dari GPS-​Garrotxa, cal­en­dari de trekking…).

Vis­i­teu la seva web:

http://​www​.enruta​girona​.cat/​m​a​i​n​/​i​n​d​e​x​/​c​a​t​a​l​a​n​/​h​a​s​-​d​e​-​s​a​b​e​r

Bici​car​ril​.com, venda i lloguer de bici­cletes

BICI​CAR​RIL​.COM OFER­EIX 10% DE DESCOMPTE A TOTS ELS CLIENTS DE LES CASES ASSO­CI­ADES A TUR­ISME RURAL DE LA GARROTXA

Bici​car​ril​.com es troba ubi­cat just al cen­tre de les tres rutes que con­fig­uren les prin­ci­pals Vies Verdes de Girona: La Ruta del Ferro i el Carbó (de Ripoll a Sant Joan les Abadesses i Ogassa), la Ruta del Car­rilet I (que uneix Olot i Girona) i la Ruta del Car­rilet II (que uneix Girona i Sant Feliu de Guíxols).

També dis­posem de rutes en BTT fora la Via Verda i ruta de la Fageda d’en Jorda amb punt de lloguer a la Fageda.

Bici​car​ril​.com ofer­eix lloguer de bici­cletes i acces­soris nec­es­saris com cadi­retes, bar­res o tràil­ers. També dis­posem de bici­cletes adap­tades (hand­bikes). Bici​car​ril​.com dis­posem de servei de trasllat durant la Via Verda per poder tornar al punt incial de la ruta.

Punts de lloguer: Estació i ofic­ina de Tur­isme de les Pre­ses, estació i ofic­ina de tur­isme d’Amer o les Planes d’Hostoles. A la Fageda (Restau­rant Can Blanc)

Punts de rec­ol­l­ida: Girona i Sant Feliu de Guíxols.

Molló Parc, un parc d’animals per viure en família

Molló Parc és un Parc Nat­ural sit­uat en un bosc on l’animació sorgeix del mateix espai a través de la seva fauna i flora. I on, a més, el vis­i­tant no és un espec­ta­dor qual­sevol, sinó que esdevé un actor del seu propi recor­regut a l’aire lli­ure men­tre passeja pel bosc i els prats ubi­cats al cor de la Vall de Camprodon.

Molló Parc ocupa una super­fí­cie de 10 hec­tàrees dins del terme munic­i­pal de Molló (Ripol­lès) i a uns 600 metres del seu nucli urbà. El parc ofer­eix al vis­i­tant un recor­regut amb el qual es pot gaudir de la natura durant 2 i 3 hores. Si el vis­i­tant hi vol pas­sar el dia, però, l’espai de Molló Parc ofer­eix zones de des­cans i una cafeteria.

mapa-mollo-parc-actualitzat

El recor­regut indi­cat per­met cam­i­nar entre cér­vols, daines i cabirols; veure com s’alimenten i des­cansen els ani­mals, com es rela­cio­nen entre ells, juguen i tenen cura de les seves cries, entre altres. Així mateix, el parc guia al vis­i­tant cap al recinte dels caprins, ocu­pat per la Cabra His­pànica, i d’altres recintes on s’hi podran obser­var muflons, óssos, isards i marmotes.


A més, tro­bareu MOLLÓ PARC D’AVENTURA, un parc que inclou qua­tre cir­cuits d’aventures amb difer­ents graus de difi­cul­tats, amb 54 jocs i és apte per a tota la família: des de nens i nenes de 2 anys fins que es vulgui!

El Molló Parc Aven­tura té una entrada inde­pen­dent a la del Parc d’animals i físi­ca­ment està ubi­cada a 200 m del tren­cant del parc d’animals.

mollo parc pirineus

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya