Visita + tast a la granja de porcs casolans Coromi­nas de Begudà

Can Coromi­nas ofer­eix a tots els clients que els inter­essi la pos­si­bil­i­tat de vis­i­tar les instal•lacions i veure els por­quets. És una activ­i­tat molt lúdica per a tota la família que duen a terme alguns diu­menges al matí amb totes les famílies inter­es­sades a veure el mas i les instal•lacions (és nec­es­sari con­fir­mar la visita, capac­i­tat limitada).

PRÒXIMES MATI­NALS
17 AGOST
14 SETEM­BRE
12 OCTUBRE
2 NOVEM­BRE
7 DESEM­BRE

(con­firmeu visita tel. 972266524 o 607547711 o enviant un cor­reu elec­trònic a Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.)
Esporàdica­ment també fan con­fer­èn­cies en fires expli­cant les car­ac­terís­tiques dels por­quets i de la seva raça.

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya