Molló Parc, un parc d’animals per viure en família

Molló Parc és un Parc Nat­ural sit­uat en un bosc on l’animació sorgeix del mateix espai a través de la seva fauna i flora. I on, a més, el vis­i­tant no és un espec­ta­dor qual­sevol, sinó que esdevé un actor del seu propi recor­regut a l’aire lli­ure men­tre passeja pel bosc i els prats ubi­cats al cor de la Vall de Camprodon.

Molló Parc ocupa una super­fí­cie de 10 hec­tàrees dins del terme munic­i­pal de Molló (Ripol­lès) i a uns 600 metres del seu nucli urbà. El parc ofer­eix al vis­i­tant un recor­regut amb el qual es pot gaudir de la natura durant 2 i 3 hores. Si el vis­i­tant hi vol pas­sar el dia, però, l’espai de Molló Parc ofer­eix zones de des­cans i una cafeteria.

mapa-mollo-parc-actualitzat

El recor­regut indi­cat per­met cam­i­nar entre cér­vols, daines i cabirols; veure com s’alimenten i des­cansen els ani­mals, com es rela­cio­nen entre ells, juguen i tenen cura de les seves cries, entre altres. Així mateix, el parc guia al vis­i­tant cap al recinte dels caprins, ocu­pat per la Cabra His­pànica, i d’altres recintes on s’hi podran obser­var muflons, óssos, isards i marmotes.


A més, tro­bareu MOLLÓ PARC D’AVENTURA, un parc que inclou qua­tre cir­cuits d’aventures amb difer­ents graus de difi­cul­tats, amb 54 jocs i és apte per a tota la família: des de nens i nenes de 2 anys fins que es vulgui!

El Molló Parc Aven­tura té una entrada inde­pen­dent a la del Parc d’animals i físi­ca­ment està ubi­cada a 200 m del tren­cant del parc d’animals.

mollo parc pirineus

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya