Visita + tast a la granja de porcs casolans Coromi­nas de Begudà

Can Coromi­nas ofer­eix a tots els clients que els inter­essi la pos­si­bil­i­tat de vis­i­tar les instal•lacions i veure els por­quets. És una activ­i­tat molt lúdica per a tota la família que duen a terme alguns diu­menges al matí amb totes les famílies inter­es­sades a veure el mas i les instal•lacions (és nec­es­sari con­fir­mar la visita, capac­i­tat limitada).

PRÒXIMES MATI­NALS
17 AGOST
14 SETEM­BRE
12 OCTUBRE
2 NOVEM­BRE
7 DESEM­BRE

(con­firmeu visita tel. 972266524 o 607547711 o enviant un cor­reu elec­trònic a Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.)
Esporàdica­ment també fan con­fer­èn­cies en fires expli­cant les car­ac­terís­tiques dels por­quets i de la seva raça.

Tours amb Seg­way per la Gar­rotxa

Us pre­sen­tem la pos­si­bil­i­tat de real­itzar una ruta en Seg­way pels voltants Sant Joan les Fonts.

Si us agrada estar en con­tacte amb la natura i voleu aprof­i­tar per fer una visita turís­tica, aque­sta pro­posta és idò­nia per a vosaltres.

Durant tota la ruta estareu acom­pa­ny­ats per un guia que us mostrarà el camí a seguir, us asses­so­rarà si teniu dubtes o pre­guntes respecte el Seg­way i us podrà detal­lar i comen­tar tot el paisatge que aneu explorant.

L’activitat estàn­dard té una durada d’una hora però si creieu que això no és sufi­cient per a vos­altres, podreu selec­cionar entre una ruta d’una hora i mitja o, fins i tot, de dues.
Tro­bareu aque­stes dues opcions a l’apartat de suple­ments de l’activitat.

Gaudiu de la natura en Segway!


Enl­laç a Aven­tura Natura

Pujar a un volcà amb les mil­lors vistes

Fàcil i diver­tit. Un volcà enmig d’Olot.

El volcà de Montsacopa es troba Parc Nat­ural de la Zona Vol­cànica de la Gar­rotxa, a Olot i és el volcà més emblemàtic de la ciutat!

Accedir al volcà Montsacopa no suposa, a pri­ori, cap difi­cul­tat pel vis­i­tant. Quan entrem a la ciu­tat ja veiem cartells que van indi­cant el camí a seguir per arribar-​hi.

El Montsacopa és un volcà que es troba a l’interior de la ciu­tat d’Olot, alin­eat entre els vol­cans de la Gar­ri­nada i de Mon­to­livet.
Al costat del seu cràter hi ha l’ermita de Sant Francesc, con­struïda durant el segle 17 el que fa que se’l conegui també amb el nom de volcà de Sant Francesc.

Als peus del volcà s’hi troba el cemen­tiri munic­i­pal, dar­rera de la plaça de braus (és un bon indi­cador també per arribar-​hi).

Hi ha un aparca­ment, que per­met esta­cionar el vehi­cle i pujar al volcà per qual­sevol dels dos acces­sos exis­tents (pel camí del Via Cru­cis, on la pujada és molt menys dura i no hi ha risc de pati­nar, o, pels més intrèpids, per la pujada més pronunciada).

Quan aparquem el que veiem és un seguit d’escales fetes amb troncs que no tenen fi. Aga­farem forces i començarem a pujar. En algun dels ves­sants hi torbem horts i la seva falda està voltada de cases.

Quan arribem adalt, l’església de Sant Francesc i les dues tor­res de guaita, envoltant el cràter, fan del Montsacopa un indret de gran bellesa paisat­gís­tica. I un mirador des d’on es pot veure la ciu­tat d’Olot on no només hi pugen vis­i­tants sinó els mateixos olotins.

El cràter del volcà Montsacopa mesura 120m de diàme­tre i 12m de fondària, es troba cen­trat al cim del con vol­cànic i la seva forma de copa és la que dóna nom al volcà. Aquest cràter és únic al Parc Nat­ural de la Zona Vol­cànica de la Gar­rotxa al no haver estat defor­mat per cap colada de lava al final de l’erupció.

És l’últim volcà que es va for­mar a Olot. Va erup­cionar fa uns 10.000 anys.Enl­laç al sor­tir amb nens — Volcà Montsacopa

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya