Imprimir aque­sta pàgina

Un casa­ment molt lluït, el de l’Adriana i l’Oleguer, setem­bre 2014 Desta­cats

casament casa­ment
15 Setem­bre 2014
Pub­li­cat a Blog

El primer cap de set­mana de setem­bre, coin­cidint amb les Festes del Tura, vam tenir una cel­e­bració molt espe­cial: el casa­ment de l’Adriana i l’Oleguer.

Es va muntar una carpa al prat on hi ha la pista de volei­bol, que van dec­o­rar d’una man­era molt ele­gant. A l’era, engalanada per a l’ocasió, un aper­i­tiu exquisit.
La pluja de diss­abte a la tarda no va deslluir la vetl­lada, i tot va anar sobre rodes. Diu­menge, seg­ona tanda de cel­e­bra­cions amb més amics.

Oleguer i Adri­ana, us desit­gem molta felicitat!

Lle­gir 10094 veg­ades Dar­rera mod­i­fi­cació el Dimarts, 16 Setem­bre 2014 16:04
Val­o­rar aquest arti­cle
(2 vots)
Mas Molera