Mas Molera

Mas Mol­era

Mas Mol­era, molt ben val­o­rada pels clients de Book­ing!
Notí­cia l’Olot Tele­visió, gener 2016

Eti­que­tat com

La fotò­grafa pro­fes­sional Sara Lázaro mostra un ampli repor­tatge fotogràfic a la seva web (http://​sar​alazaro​.com/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​b​l​o​g​/​p​a​g​e​/​5​/) en què hi ha nom­broses imat­ges de Mas Molera.

Us con­vi­dem a visitar-​lo, ja que hi tro­bareu imat­ges de la cel­e­bració, la dec­o­ració… de la mà d’una pro­fes­sional d’aquest art.

Eti­que­tat com

El primer cap de set­mana de setem­bre, coin­cidint amb les Festes del Tura, vam tenir una cel­e­bració molt espe­cial: el casa­ment de l’Adriana i l’Oleguer.

Eti­que­tat com

Les pluges del juliol d’aquest any han deixat un paisatge exu­ber­ant a Mas Mol­era. Potser no ens hem pogut ban­yar a la piscina tant com hau­ríem volgut, però hem pogut fer moltes passe­jades i hem gau­dit obser­vant els col­ors, les tonal­i­tats de verd, flairant les fragàn­cies del bosc i de la terra… Tot té la seva part pos­i­tiva, veritat?

Eti­que­tat com

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya