Entorn

Mas Mol­era es troba a BEGUDÀ. Aquest nucli de població fa poc més de 50 anys que encara era la capçalera del municipi de Sant Joan les Fonts. És una zona agrí­cola on totes les masies estan dis­sem­i­nades. Al bell mig del Parc Nat­ural, és una zona verda, plena de boscos fron­dosos, fonts, rieres i camps.

Està molt ben comu­ni­cada per vis­i­tar tota la comarca de la Gar­rotxa. Des de Mas Mol­era també es poden fer cam­i­nades, tenim el volcà Aiguane­gra amb la seva coneguda font, així com altres passe­jades per gaudir de tranquil·litat i aga­far gana.

Del pas­sat històric de Begudà destaca l’església romànica de Santa Eulàlia de Begudà (segle XII). Està situ­ada a l’interior del nucli, enmig d’un petit con­junt de cases pairals, i està for­mada per una sola nau de volta apun­tada i absis semi­cir­cu­lars. La part frontal de l’edifici és una gran torre quadrada, afegida pos­te­ri­or­ment, on s’obre una por­ta­l­ada amb grans dovelles.

A prop de l’església de Santa Eulàlia hi ha un petit pont d’origen romànic, el pont de Cos­sei, emplaçat damunt del riu Tur­onell, aflu­ent del Flu­vià, que neix en el racó de Begudà i que recull les aigües proce­dents dels ves­sants de Sant Julià del Mont. El pont de Cos­sei destaca pel seu únic arc, típic del romànic.

Església romànica de Santa Eulàlia de Begudà © Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Reco­manem com a visita d’interès cul­tural:

El castell de Juvinyà de Sant Joan les Fonts data dels segles XIIXIV i és un dels mil­lors exem­ples con­ser­vats d’arquitectura civil d’època medieval de la comarca de la Gar­rotxa. També conegut com a ‘casa forta Estada de Juvinyà’, durant l’època medieval fou la residèn­cia de la família de cav­allers que dóna nom a l’edifici. Segons expliquen les restes arque­ològiques de les diverses excava­cions dutes a terme a la casa forta, sabem que abans de con­struir el castell existí un molí fariner hidràulic datat, aprox­i­mada­ment, als voltants del segle XIII. Aquest es va cre­mar en un incendi i sobre les restes es con­struí la casa forta. L’últim descen­dent de la família de cav­allers fou Guer­aua de Juvinyà. Amb ella s’acabà la nis­saga de cav­allers i, a par­tir del segle XV, el castell passà a mans de difer­ents famílies de page­sos que manti­ngueren el nom orig­i­nari fins que fou adquirit per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts l’any 1982. El castell, declarat Mon­u­ment d’Interès Nacional l’any 1972, està total­ment restaurat.

Castell de Juvinyà © Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Reco­manem com a excur­sió per l’entorn:

LA RUTA DE LES TRES COLADES

El recor­regut transcorre per una inter­es­sant zona de cin­gleres basàl­tiques, el boscarró i els cin­gles de Font­freda, resul­tants del refreda­ment de les colades de lava eme­ses per difer­ents volcans.

És l’itinerari pedestre número 16 del Parc Nat­ural de la Zona Vol­cànica de la Gar­rotxa, està senyal­itzat i es troba en bosc de rib­era, amb espè­cies de gran valor botànic i inter­es­sants mostres d’arquitectura indus­trial a la vora del riu.

El recor­regut té dues opcions: la curta, que té una durada de 20 min­uts, i la llarga, amb un recor­regut d’1h i 45 minuts.

Ruta de les Tres Colades © Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya