Mas Molera

Mas Mol­era

Mas Mol­era, muy bien val­o­rada por los clientes de Book­ing!
Noti­cias del Olot Tele­visión, enero 2016

Eti­que­tado como

La fotó­grafa pro­fes­sional Sara Lázaro mues­tra un amplio repor­taje fotográ­fico en su seva web (en el cual hay numerosas imá­genes de Mas Molera.

Os invi­ta­mos a vis­i­tarlo, ya que en él encon­traréis imá­genes de la cel­e­bración, la dec­o­ración… de la mano de una pro­fe­sional de este arte.

Eti­que­tado como

El primer cap de set­mana de setem­bre, coin­cidint amb les Festes del Tura, vam tenir una cel­e­bració molt espe­cial: el casa­ment de l’Adriana i l’Oleguer.

Eti­que­tado como

Les pluges del juliol d’aquest any han deixat un paisatge exu­ber­ant a Mas Mol­era. Potser no ens hem pogut ban­yar a la piscina tant com hau­ríem volgut, però hem pogut fer moltes passe­jades i hem gau­dit obser­vant els col­ors, les tonal­i­tats de verd, flairant les fragàn­cies del bosc i de la terra… Tot té la seva part pos­i­tiva, veritat?

Eti­que­tado como

Infor­ma­ción de con­tacto

Direc­ción: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telé­fono: +34 661 91 94 47

Mail: Esta direc­ción de correo elec­trónico está siendo pro­te­gida con­tra los robots de spam. Nece­sita tener JavaScript habil­i­tado para poder verlo.

Mas Mol­era te ofrece

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya